תקנון האתר

 1. כללי

1.1. אתר העסק (להלן: “האתר“) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרי עיצוב וקישוט גנים מוסדות חינוך ובתים. בעלת האתר ומפעילתו היא נחמה ליבלר  “ילדות מתוקה”, ע.מ. 038837480 (להלן: “בית העסק“).

1.2. פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה“).

1.3. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך ובין העסק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לפעול לפי תנאי השימוש המפורטים להלן. לפיכך, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר “ילדות מתוקה” מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם,וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי שימוש אלו.

1.6. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8. תמונות ו/או הדמיות המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי העסק ישתדל לעשות כמיטב יכולתו להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9. העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים שצילומיהם מופיעים באתר.

1.10. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המלא והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר העסק לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). באם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.13. תקנון האתר חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים וכיוצ”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1. הרשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, הוא כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני העסק שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר בזאת את העסק מכל אחריות בקשר לכך.

2.1.2.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.1.3. ה משתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של העסק באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.

2.2.   העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.3.   ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

2.4.   על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. ילדות מתוקה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

2.5.  בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.

 1. אופן המכירה

3.1. העסק מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.

3.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה”, המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן “דף הפעולה“).

3.3.  כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות גודל כמות או ביצוע התאמה אישית במידה ומוצע. לאחר מכן, יש להקליד פרטים אישיים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“). השלמת טופס ההזמנה במלואו תהפוך את המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח (כפולי: הלוך ושוב) וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

3.4. אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה יתבצע לאחר ביצוע הפעולה. לאחר קבלת האישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ההתנתקות ע”י הלקוח, תועבר על ידינו הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהעסק יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין העסק. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

3.5. האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSSהעסק לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.6. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את העסק. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של העסק, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.7. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.8. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעסק עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד העסק. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והעסק לא יהיה מחויב כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.10.  ניתן להשלים את הרכישה ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של העסק. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, מועדי המשלוח יחושבו רק ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של העסק בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהייה העסק זכאית לבטל את ההזמנה.

 3.11. אישור פעולת הרכישה והתחייבות העסק לאספקה, מותנית בכך שהמוצר פעיל להזמנה או קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיה העסק מחויב במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של העסק להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לעסק או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לעסק על ידי הלקוח.

3.12.  העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 1. שיטת המכירה

4.1.  המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.1 המכירה באתר הינה ברובה בייצור לפי הזמנה בגדלים ובמחירים הקבועים מראש- ואינה בהכרח ממלאי קיים. ברוב המוצרים אין אפשרות לבצע שינויים אלא אם כן צויין אחרת.

 4.2. במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של העסק. ביצוע הפעולה ייחשב למושלם רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג העסק לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.  העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהזנת בעת ביצוע הרכישה. העסק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.2.  העסק אינו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של העסק או חברת השילוח לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברת השילוח מטעם העסק תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5.4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח בזמני האספקה הרשומים סעיף בסעיף 5.5 כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע”י העסק.

תעריפי המשלוחים: (לא כולל אזורים חריגים המפורטים בסוף ) :

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על ₪99 – תעמוד על 35 ₪ דמי משלוח ע”י שליח עד הבית

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על ₪399 – תעמוד על 30 ₪ דמי משלוח ע”י שליח עד הבית

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה עולה על ₪399 יהיה ללא עלות משלוח (לחבילה אחת

באזורים החריגים:

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על ₪99- משלוח בעלות 60 ₪

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על ₪399- משלוח בעלות 50 ₪

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה שעולה על ₪399- משלוח בעלות 20 ש”ח

 

כל הזמנה נשלחת ליעד אחד בלבד. אין אפשרות פיצול הזמנה ליעדים שונים.

לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת שירת הים 8/20 ב’ ירושלים, במשרדי ילדות מתוקה. יש לאסוף את המוצר תוך 60 ימי עסקים, לאחר זמן זה אין התחייבות לשמור ולספק את המוצר או לתת עליו זיכוי כל שהוא.

הנהלת העסק שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5. מועד אספקת המוצרים/שירותים מפורט כדלהלן:

זמן האספקה מצד העסק הינו 15 ימי עסקים+ זמן השילוח

זמני השילוח כמתחייב מטעם חברת השילוח לבין העסק הינם :

רוב המשלוחים לעסקים בערים מרכזיות יימסרו לנמענים תוך יום עסקים אחד, רוב המשלוחים המיועדים להפצה לבתים פרטיים יימסרו בתוך 3 ימי עסקים  ,

מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה בערים שאינן מרכזיות תתבצע בתוך 3 ימי עסקים, מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים* תתבצע בתוך 5 ימי עסקים.

*באזורים החריגים המפורטים בסוף התקנון -רוב המשלוחים מבוצעים בתוך 5 ימי עסקים: לרבות ישובי רמת הגולן וגבול הצפון/ ישובי המגזר הערבי/ ישובי בקעת הירדן /ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים) /ישובי עוטף עזה /אילת/ ים המלח וישובי הערבה. פירוט יישובים החריגים בנספח התקנון.

ימי שישי וערבי חג אין שירות

 יובהר, כי ימי עסקים הם ימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). העסק עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

 1. שירות לקוחות

6.1. עבור כל שאלה העשויה לעלות בעניין המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות ישירות ל”ילדות מתוקה”.

6.2.  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות גם בדואר אלקטרוני yaldutmetuka@gmail.com   ובטלפון מס’  073-33-83-889.

6.3.נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה, להנגיש אותה ככל הניתן ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 1. ביטולים

7.1. לתשומת לבך, עפ”י חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש מוצר שמיוצר במיוחד עבורו ו/או נחשבים לטובין פסידים. המוצרים מיוצרים ע”י העסק במיוחד עבור הצרכן ונשלחים  ליצור והדפסה ובנוסף עדינים ורגישים לפגימה, על כן לא ניתן לבטל הזמנה. למרות האמור, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בתוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה ובמידה וההזמנה לא נשלחה להדפסה ייתאפשר לבטל את ההזמנה:

7.2  ביטול כתוצאה מפגם משמעותי או אי התאמה משמעותית לפרטים המופיעים באתר: הלקוח נדרש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני  yaldutmetuka@gmail.com, והחזרת הטובין הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-19811.

7.3. ביטול מכירה ע”י העסק והפסקת פעילות האתר:

7.3.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, העסק יהא נבצר מהמשך ניהול האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא העסק רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. סעיף זה, “כוח עליון”, משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

7.3.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

7.3.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הפעולה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי העסק לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור העסק לא יהיו אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

7.3.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית העסק לבטל את העסקה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

7.3.5. מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 1. אחריות ושרות

8.1.  העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העסק שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

8.2.  במקרה ונפלה טעות הקלדה בתיאור המוצר, אין הדבר יחייב את העסק ו/או את הנהלת האתר.

8.3.  תמונות המוצרים והדמיותיהם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כן תתכן סטיה בס”מ בודדים בין הגדלים המוצגים לבין המוצר המודפס.

8.4. בכל מקרה לא ישא העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר/השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

8.5. העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העסק בפריטים הנמכרים באמצעות האתר.

8.6. הנהלת האתר איננה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

8.7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות בטלפון 073-33-83-889, או בדואר אלקטרוני  yaldutmetuka@gmail.comוהנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 1. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני בעסק, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר העסק, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאורם וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

9.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר בלא קבלת הסכמת בעלת העסק המפורשת מראש ובכתב.

9.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י העסק, בבסיס הנתונים של העסק, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר העסק בלא קבלת הסכמת העסק מראש ובכתב.

9.4. העסק מאשר לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג’, בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצוין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר העסק. העסק יהיה רשאי להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של העסק או בקניינו.

9.5. העסק מתיר להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. העסק יהיה רשאי להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמו פוגע באינטרסים של העסק או בקניינו.

9.6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב העסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

9.7. שמו של העסק, סימני המסחר שלו וכן שם המותג (“ילדות מתוקה”) של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של בעלת עסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.8.  ציורים ,עיצובים דמויות ייחודיות ומאפייני איור הייחודיים לציירת,  או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) אייקונים (icons) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלת העסק. כל שימוש בקנייה זה של העסק יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

9.9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

10.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח, על דעתו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לעסק לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

10.2. העסק מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. העסק יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. ללא פרטי אשראי

10.3. העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI-DSS אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. העסק משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. העסק משתמש במערכת PCI-DSS לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

10.4. בעת ההרשמה לאתר ובעת ביצוע פעולת הזמנת המוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

10.5. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב. לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר. פרטים אלו משמשים את העסק לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

10.6. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

10.7. הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותי האתר;
 • כדי לזהות את הלקוח בעת כניסות חוזרות לאתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;
 • כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 • כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שהתקבלה לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

10.8. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

 • ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

10.9. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;ללא פרטי האשראי
 • במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • במידה ויתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק העסק איננו מתחייב להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;

10.10. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

10.11. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

10.12. העסק רשאי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

10.13. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו האישי. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

10.14. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

10.15. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

10.16. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא לעיין בנוסחו המלא של חוק הגנת הפרטיות.

10.17. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

10.18. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 1. תנאים נוספים

11.1. במידה ונפלה טעות הקלדה בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את העסק. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

11.2. העסק לא אחראי, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). העסק אינו מתחייב כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

11.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בית הדין הרבני ברחוב החבצלת בירושלים.

11.4. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י העסק.

11.5. רישומי המחשב של העסקבדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

11.6. העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

11.7. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשירותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMSשיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

 

לא ברור אם כתוב בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 גם להחזיר

 

error: Content is protected !!

מחפשים משהו ספציפי?